رستوران های ایوان مروارید:
مجموعه ای از رستوران هابرای ذایقه های مختلف در کنار بازار مرواریددر اختیار گردشگران محترم جزیره فراهم واماده پذیرایی از شماست.